กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

 

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย

ฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

 

 

บุคลากรกองวิชาการ