กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

 

  • จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและวิจัยเพื่อการพัฒนา
  • จัดทำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล
  • เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
  • การดำเนินงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
  • การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 

บุคลากรกองวิชาการ