กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

 

  ลำดับที่    เรื่อง     รายละเอียด    
 1 คู่มือการติดตามตัวชี้วัด (KPI)                        คลิ๊ก
     

 

 

บุคลากรกองวิชาการ