กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

 

 ลำดับที่   เรื่อง   รายละเอียด  
1 คู่มือการอบรม InfoGraphic                                     คลิ๊ก
2 ขั้นตอนการใช้งาน Free Internet WIFI คลิ๊ก
3 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบร้องทุกข์  คลิ๊ก
4 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย คลิ๊ก
5 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ค่าเริ่มต้น) คลิ๊ก
6 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (เกี่ยวกับที่ดิน) คลิ๊ก
7 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเงินรับฝากเทศบาลนครขอนแก่น คลิ๊ก
8 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น คลิ๊ก
9 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว คลิ๊ก

 

 

    ** fanpage facebook ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น 

บุคลากรกองวิชาการ