กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

 

 ลำดับที่   เรื่อง   รายละเอียด  
1 คู่มือการอบรม InfoGraphic                                       คลิ๊ก
2 ขั้นตอนการใช้งาน Free Internet WIFI คลิ๊ก
3 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบร้องทุกข์  คลิ๊ก
4 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามฎีกาเบิกเงินรายจ่าย คลิ๊ก
5 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ค่าเริ่มต้น) คลิ๊ก
6 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (เกี่ยวกับที่ดิน) คลิ๊ก
7 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเงินรับฝากเทศบาลนครขอนแก่น คลิ๊ก
8 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น     คลิ๊ก
9 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตั้งป้ายชั่วคราว คลิ๊ก
10 API คืออะไร    ที่มา : เว็บไซต์ https://medium.com คลิ๊ก
11 AI (เอไอ) คืออะไร    ที่มา : เว็บไซต์ http://www.mindphp.com คลิ๊ก
12 Blockchain คืออะไร    ที่มา : เว็บไซต์ https://nuuneoi.com คลิ๊ก
13 Digital Transformation คืออะไร  ที่มา : เว็บไซต์ https://kongwiz.com  คลิ๊ก
14 Big Data คืออะไร    ที่มา : เว็บไซต์ https://kongwiz.com คลิ๊ก
15 Internet Of Things หรือ IoT คืออะไร 
ที่มา : เว็บไซต์ https://blog.sogoodweb.com
คลิ๊ก

 

 

    ** fanpage facebook ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น 

บุคลากรกองวิชาการ