กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

 

  ลำดับที่    เรื่อง     รายละเอียด    
 1 เทคนิคการถ่ายภาพ/การจัดแสงสำหรับการถ่ายภาพ                    
ที่มา : เว็บไซต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
คลิ๊ก
 2 คู่มือการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คลิ๊ก
 3 คู่มือการผลิตสื่อวิดีทัศน์    ที่มา : โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ คลิ๊ก
 4 เทคนิคการเขียนข่าว    ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 คลิ๊ก
 5 เทคนิคการเป็นพิธีกร    ที่มา : เว็บไซต์ https://th.wikihow.com คลิ๊ก
     

 

 

บุคลากรกองวิชาการ