กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

 

 ลำดับที่   เรื่อง   รายละเอียด  
 1 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) คลิ๊ก
 2 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561  คลิ๊ก
     

 

 

บุคลากรกองวิชาการ