กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

 

 ลำดับที่   เรื่อง   รายละเอียด  
 1 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                     คลิ๊ก
 2 คู่มือการเช่าทรัพย์ คลิ๊ก
     

 

 

บุคลากรกองวิชาการ