กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

 

  ลำดับที่    เรื่อง     รายละเอียด    
 1 คู่มือเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                 คลิ๊ก
     

 

 

บุคลากรกองวิชาการ