กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

 

  ลำดับที่    เรื่อง     รายละเอียด    
 1 ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร คลิ๊ก
 2 คู่มือเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                 คลิ๊ก
 3 คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ          
ที่มา : เว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th
คลิ๊ก
 4 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิ๊ก
 5 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิ๊ก
     

 

 

บุคลากรกองวิชาการ