กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

 

  ลำดับที่    เรื่อง     รายละเอียด    
 1 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและรูปแบบการเขียน-พิมพ์หนังสือราชการ    
ที่มา : เว็บไซต์ http://kmcenter.rid.go.th
คลิ๊ก
 2 คู่มือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม
ที่มา : เว็บไซต์ http://kps.ku.ac.th
คลิ๊ก
 3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คลิ๊ก
     

 

 

บุคลากรกองวิชาการ