กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

 

  • การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
  • การส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม
  • การส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรม
  • การสร้างความเชื่อมั่นและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
  • การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
  • การพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการทำงานแบบการมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม