กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

 

  • พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) และนวัตกรรม
  • พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรม
  • การดำเนินงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายให้ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
  • ขับเคลื่อนกระบวนการทำงานด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

 

บุคลากรกองวิชาการ