กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment : LPA)
ประจำปี 2561
 

มีจำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย 

          1. ด้านการบริหารจัดการ (ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล)  -->  ดาวน์โหลด

          2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล) 

              -->  ดาวน์โหลด

          3. ด้านการบริหารการเงินและการคลัง (นางรุ่ง วิศิษฐารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง) 

              -->  ดาวน์โหลด

          4. ด้านการบริการสาธารณะ (นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล)  -->  ดาวน์โหลด

          5. ด้านธรรมาภิบาล (นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)  -->  ดาวน์โหลด  

 

บุคลากรกองวิชาการ