กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล มีหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประเมินผล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม กำกับดูแล อำนวยการการดำเนินงาน วางแผน มอบหมายงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิจัยและประเมินผล

  1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรวบรวม วิเคราะห์ วิจัยข้อมูล เพื่อประกอบในการกำหนดนโยบาย

(2) งานการประสานแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ ประมวลผล จัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล และแผนยุทธศาสตร์เทศบาล

(3) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เพื่อจัดทำประชาคม

(4) งานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

(5) งานการประสาน รวบรวม และจัดทำเอกสารเพื่อร่วมประกวดของเทศบาล

(6) งานจัดเตรียมเอกสารข้อมูล และสื่อนำเสนอ เพื่อเผยแพร่ผลงานเทศบาลนครขอนแก่น

(7) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

      2. งานวิจัยและประเมินผล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานวิเคราะห์รวบรวม วิจัยข้อมูล เพื่อประกอบการพัฒนางานในภารกิจของเทศบาล

(2) งานให้คำปรึกษา แนะนำ วิเคราะห์รวบรวม ประมวลผล ประเมินผล ติดตาม และประสานข้อมูล เครื่องมือชี้วัดผลงานปัจจัยแห่งความสำเร็จ(KPI) ความพึงพอใจ และความคิดเห็นของประชาชน ผลการดำเนินงานประจำปี รวมถึงผลงานวิจัย ตามภารกิจของเทศบาล

(3) งานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

(4) งานการประสานว่าจ้างที่ปรึกษาทำการศึกษาผลงานวิจัยต่างๆ ของเทศบาลนครขอนแก่น

(5) งานการประสาน รวบรวม และจัดทำเอกสารเพื่อร่วมประกวดของเทศบาล

(6) งานจัดเตรียมเอกสารข้อมูล และสื่อนำเสนอ เพื่อเผยแพร่ผลงานเทศบาลนครขอนแก่น

(7) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรกองวิชาการ