กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ มีหัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม การกำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานการวางระบบและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลนครขอนแก่น

(2) งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของเทศบาลนครขอนแก่น

(3) งานดูแลระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ตของเทศบาลนครขอนแก่น

(4) งานพัฒนาเว็บไซต์ในภารกิจของเทศบาลนครขอนแก่น

(5) ให้คำปรึกษาด้านความรู้คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในองค์กร

(6) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรกองวิชาการ