กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

ฝ่ายงบประมาณ มีหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม การกำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานจัดทำงบประมาณ 

  • งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

(2) ให้คำแนะนำ ในเรื่องระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

(3) งานประสานข้อมูล รวบรวมตรวจสอบ

(4) การจัดประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ

(5) งานต่างๆ ตามระเบียบฯ งานการขออนุมัติ และการรายงานต่างๆ

(6) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรกองวิชาการ