กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

ฝ่ายนิติการ มีหัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม การกำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานธุรการ งานดำเนินคดีฟ้องร้อง งานสอบสวนและวินัย งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย งานนิติกรรมสัญญา งานรับเรื่องราวร้องเรียน

  1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานธุรการและงานสารบรรณของฝ่ายนิติการ

(2) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(3) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของฝ่ายนิติการ

(4) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      2. งานดำเนินคดีฟ้องร้อง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) ปฏิบัติงานในการดำเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับศาลปกครอง

(2) ปฏิบัติงานในการดำเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีอาญา

(3) ปฏิบัติงานในการดำเนินคดีฟ้องร้อง รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามและรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง

(4) อุทธรณ์,ฎีกา

(5) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะวางแผนที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่เทศบาลนครขอนแก่น

(6) ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะโครงการที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายแก่เทศบาลนครขอนแก่น

(7) ประสานงานด้านกฎหมายกับสำนักงานอัยการ ศาล ที่ดินจังหวัด สถานีตำรวจขอนแก่นและจังหวัด

(8) ปฏิบัติงานในการบังคับคดียึด-อายัดตามวิธีพิจารณาความคดีและพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(9) ปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

(10) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      3. งานสอบสวนและวินัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานร่างและพิจารณาตรวจร่างแก้ไข เปลี่ยนแปลง เทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

(2) งานดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

(3) งานตีความ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นทางวิชาการและตอบข้อหารือปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(4) งานร่าง ตรวจร่างนิติกรรม สัญญาต่างๆ

(5) งานรับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องทุกข์

(6) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง

(7) งานพิจารณาตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้งตามกฎหมายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

(8) งานสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(9) งานเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย หรือให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน

(10) งานสอบสวนและเปรียบเทียบปรับการละเมิด เทศบัญญัติและกฎหมายอื่นๆ

(11) งานการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอื่นนอกเหนือจากการฟ้องศาล

(12) งานสอบสวนข้อเท็จจริงของทุกสำนัก/กอง

(13) งานสอบสวนวินัยของทุกสำนัก/กอง

(14) สอบสวน ตรวจพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล หรือการร้องทุกข์และการอุทธรณ์

(15) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      4. งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่เทศบัญญัติว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

(2) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      5. งานนิติกรรมสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานนิติกรรมสัญญาของเทศบาล

(2) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      6. งานรับเรื่องราวร้องเรียน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานรับเรื่องราวร้องเรียน

(2) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรกองวิชาการ