กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การควบคุม การกำกับดูแล และอำนวยการการดำเนินงานของงานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และการลงทุน งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น

  1. งานพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ICT มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

(1) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อถ่ายทอดและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) งานการให้บริการเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

(3) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      2. งานศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และการลงทุน มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

(1) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและการลงทุน

(2) งานให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและการลงทุน

(3) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      3. งานส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดระบบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวท้องถิ่น

(2) งานให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวท้องถิ่น

(3) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรกองวิชาการ