กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน พร้อมทั้งควบคุมกำกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานวิชาการและแผนงาน

  1. งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานธุรการ และงานสารบรรณ ของกองวิชาการและแผนงาน

(2) งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองวิชาการและแผนงาน

(3) งานพัสดุและทรัพย์สิน/งานการเงินและบัญชี ของกองวิชาการและแผนงาน

(4) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองวิชาการและแผนงาน

(5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

(6) งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  1. งานเลขานุการผู้บริหาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ

(1) งานโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สำคัญ

(2) งานจัดการเกี่ยวกับการประชุม

(3) งานเก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ

(4) งานเสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังฝ่ายต่างๆ

(5) งานดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าออก

(6) งานจัดการเกี่ยวกับการนัดหมาย

(7) งานประสานงานระหว่างผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ

 

บุคลากรกองวิชาการ