กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

เอกสารคู่มือวิธีการใช้งานระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ITAS)


 

          * คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -->  ดาวน์โหลด

          * เอกสารคู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (ITA System)  -->  ดาวน์โหลด

          * เอกสารแจ้งที่อยู่ที่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ITA 2561  -->  ดาวน์โหลด

          * เอกสารชี้แจงการเปิดเผยข้อมูล (Open Data)  -->  ดาวน์โหลด

          * เอกสารชี้แจงระเบียบวิธีและขั้นตอนการประเมินฯ  -->  ดาวน์โหลด  

          * เอกสารชี้แจงบทบาทผู้บริหารท้องถิ่นกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส  -->  ดาวน์โหลด