กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

จากสถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 21 มกราคม 2561  ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด

ศึกษาดูงาน "โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง" 

 

ศึกษาดูงาน "กระบวนการแก้ไขปัญหาคืนเด็กสู่สังคมได้อย่างดีเยี่ยม "เด็กชายขอบ" "