กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"เป็นศูนย์กลางวิชาการ ข่าวสารฉับไว สารสนเทศทันสมัย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม"

          นางวรพรรณ ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้บรรยาย หัวข้อ "แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น" หลักสูตรการพัฒนาชุมชน แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ จำนวน 5 ท่าน และนักศึกษา จำนวน 62 ท่าน รวมทั้งสิ้น 67 ท่าน นำโดย ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน ในวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล มีนายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

  
  
      
PowerPoint ประกอบการบรรยาย เรื่อง "แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น"