กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น

"ศูนย์กลางวิชาการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทันสมัย มุ่งใช้นวัตกรรมดิจิทัล ยึดมั่นหลักกฎหมายและความเป็นธรรม"

การติดต่อ

ที่อยู่:
(ชั่วคราว) ห้องประชุมพระยากุศราช อาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 043-221667

โทรสาร: 043-224033

http://localhost/web_kkplan/

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก